De doelstelling van Stichting Kids en Emotionele Competenties (KEC) is: kinderen en jongeren in Nederland ondersteunen bij het ontwikkelen en versterken van emotionele en sociale competenties. Voorlichting en informatieverstrekking aan ouders of verzorgers en leerkrachten is een belangrijk onderdeel van deze missie.

Stichting KEC (fiscaal nummer 816049269) is in 2006 door Marion Panis als non-profit organisatie opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag (dossiernummer 27290058). Door de belastingdienst is Stichting KEC sinds 1 januari 2008 erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), dat betekent dat zij zich voor 90% inzet voor het algemeen nut. Indien u meer over de criteria wilt lezen waaraan een ANBI moet voldoen dan verwijzen wij naar de site van de belastingdienst.

Bestuur

De leden van het bestuur van Stichting KEC zijn:

Initiatiefnemer en landelijk coördinator is Marion Panis

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

Beleidsplan Stichting KEC

Stichting KEC is sinds 2008 licentiehouder van het programma Zippy's Vrienden. De doelstellingen van Zippy's Vrienden sluiten naadloos aan op de doelstelling van de stichting. Het streven is landelijke uitrol van dit programma voor kinderen van 5 t/m 8 met een vervolg voor oudere kinderen t/m 10 jaar. Daarbij zoekt Stichting KEC lokale partners voor samenwerking in bepaalde regio's. 

De financiële verantwoording van Stichting KEC vanaf het jaar 2012 kunt u via onderstaande links nalezen:

- financiële verantwoording 2016

- financiële verantwoording 2015

- financiële verantwoording 2014

- financiële verantwoording 2013

- financiële verantwoording 2012

Postadres:  Han Stijkelplein 6, 2597 NR Den Haag, tel. 06 23 22 9116

Mailadres: info@zippy'svrienden.nl

Verslag activiteiten 2016

In 2016 heeft Stichting KEC met subsidie van Stichting Kinderpostzegels Nederland de lessenreeks van Ilona Boniwell 'Aan de slag met positieve psychologie, meer veerkracht en zelfvertrouwen voor jongeren van 10 - 15 jaar' in Nederland geïntroduceerd. Uitgeverij SWP heeft de Nederlandse rechten voor dit boek verworven. In september 2016 was de Nederlandse versie gedrukt. Ilona Boniwell heeft gedurende een tweedaagse workshop trainers van Stichting KEC en haar landelijke partners opgeleid. Vervolgens zijn in september 2016 door Stichting KEC leerkrachten PO van groepen 7 en 8 en leerkrachten VO van klas 1 en 2 getraind voor de uitvoering van de lessen. De universiteit Twente, onder leiding van Dr. Ernst Bolhlmeijer, onderzoekt de implementatie van deze lessenreeks.

In samenwerking met het Trimbos-instituut is met subsidie van ZonMw een Verspreidings- en implementatie Impuls (VIMP) gestart voor Zippy's- en Apple's Vrienden. Doelstelling is het vergroten van het bereik van Zippy's Vrienden binnen a) het regulier onderwijs met veel kinderen uit lage SES gezinnen of veel vluchtelingenkinderen of b) het speciaal onderwijs. Voor meer informatie over dit project zie ZonMw: Implementatie van het schoolprogramma Zippy's Vrienden in regulier en speciaal onderwijs

Verslag activiteiten 2015

In 2015 is uitvoering gegeven aan het strategisch plan van Stichting KEC met drie onderdelen: 1) zoek landelijke partners voor verdere uitrol van Zippy's en Apple's Vrienden 2) onderzoek de mogelijkheden voor digitalisering van het aanbod van Zippy en Apple en 3) ontwerp een doorlopende leerlijn voor het primair onderwijs.

1) Landelijke partners. Organisaties voor onderwijsadvies die lid zijn van Edventure, een keurmerkorganisatie, dragen het keurmerk Onderwijsadvies (zie www.edventure.nu/lidmaatschap/keurmerk). Het gaat om kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies. Naast eisen aan interne kwaliteitszorg, is klanttevredenheid medebepalend voor het behoud van het keurmerk. Voor Stichting KEC is dit kwaliteitskeurmerk een borging voor kwaliteit in de uitvoering van ZV en AV.

In totaal zijn in 2015 zeven nieuwe partners gevonden (zie voor informatie: partners op deze site). Scholen kopen het lesmateriaal bij Stichting KEC direct. Tarieven voor de training en begeleiding van leerkrachten bepalen de partners zelf. 

2) Stichting KEC heeft met Snappet, aanbieder van digitale leermiddelen, een pilot opgezet voor een aantal lessen van Zippy en Apple. Scholen/leerkrachten konden de digitale lessen gratis downloaden en uitproberen. Helaas bleek er binnen de Snappet-scholen te weinig interesse voor deze lessen in sociaal-emtionele vaardigheden. 

3) Het lesprogramma van Ilona Boniwell voor groepen 7 en 8 in het PO is geïdentificeerd als onderdeel van de doorlopende leerlijn die Stichting KEC vanaf het schooljaar 2016 - 2017 wil kunnen aanbieden. Dit lesprogramma is alleen nog in het Engels beschikbaar. Een Nederlandse uitgever wordt gezocht. Een lespakket voor groepen 1 en 2 als opstap naar Zippy's Vrienden is nog niet gevonden.

Verslag activiteiten 2014

In 2014 waren de activiteiten van Stichting KEC gericht op uitvoering van praktijkbezoeken aan scholen die deelnemen aan het Trimbos-onderzoek naar de effectiviteit van Zippy's Vrienden in Nederland. Zoals eerder vermeld nemen aan dit onderzoek 1200 kinderen deel, verdeeld over 29 scholen. Het onderzoek is gestart in 2012. In september 2015 worden de eerste resultaten van dit onderzoek verwacht.

In het onderzoek wordt ook het vervolgprogramma Apple's Vrienden voor groepen 5 en 6 meegenomen. Leerkrachten hebben voor dit programma eind 2013 een training gevolgd. Klassenbezoeken en verdere begeleiding werden begin 2014 uitgevoerd. Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft de training en begeleiding voor Apple's Vrienden mogelijk gemaakt.

Via het Hermen J. Jacobsfonds is een subsidie verkregen voor de vertaling en druk van het supplement voor passend onderwijs. Alle bestaand Zippy-scholen hebben in het najaar van 2014 een exemplaar ontvangen. 

In mei 2014 is door een onafhankelijke commissie bekend gemaakt dat 13 programma's als kansrijke, veelbelovende anti-pestprogramma's zijn geselecteerd. Zippy's Vrienden staat op deze lijst. 

Stichting KEC is in juni 2014 een samenwerking gestart met Avant sanare. Deze organisatie is de nieuwe partner voor Zippy's- en Apple's Vrienden voor Rotterdam en omgeving. Met subsidie van de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn in het najaar 2014 nieuwe klassen gestart. 

Verslag activiteiten 2013

In 2013 waren de activiteiten van Stichting KEC vooral geconcentreerd op begeleiding en praktijkbezoeken uitvoeren voor scholen die deelnemen aan het Trimbos-onderzoek naar de effectiviteit van Zippy's Vrienden in Nederland. Dit onderzoek met deelname van 1200 kinderen verdeeld over 29 scholen is gestart in 2012. In september 2015 worden de eerste resultaten van dit onderzoek verwacht.

Verder was Zippy's Vrienden in 2012 geselecteerd voor opname in het keuzemenu van het ondersteuningsaanbod # Jeugdimpuls voor basisscholen. Ook in de tweede ronde die dit najaar is uitgeschreven was Zippy's Vrienden wederom opgenomen.

De Engelse organisatie Partnership for Children heeft een supplement voor 'passend onderwijs' ontwikkeld. Een aantal Zippy-scholen heeft enthousiast op dit (nu nog) losbladige supplement gereageerd. Een zoektocht naar mogelijke financiers voor de vertaling en het drukwerk van een vernieuwd lespakket is gestart.

Een mijlpaal in 2013 was opname van Stichting KEC in het register van het CRKBO. Ook trainer/docent Marion Panis is hierin geregistreerd.

Zippy’s Vrienden Nederland

Stichting Kids en Emotionele Competenties (KEC) is licentiehouder van Zippy’s Vrienden in Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut ondersteunen de landelijke uitrol van het programma. Zippy’s Vrienden wordt gesteund door de gemeente Rotterdam, ZonMw, Stichting Kinderpostzegels en Fonds SGS Zilveren Kruis Achmea.

Stichting KEC stelt hoge eisen aan de uitvoering van de trainingen, de begeleiding en de kwaliteit van alle producten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval wilt u mogelijk een klacht indienen. Wij hebben daarvoor een klachtenprocedure in het leven geroepen zodat wij er gezamenlijk alsnog uit kunnen komen.